Gebruiksvoorwaarden van de MontagnaEstate website

Welkom op de website van MontagnaEstate!

Deze gebruiksvoorwaarden van de site (die we hieronder "Gebruiksvoorwaarden" zullen noemen) regelen de toegang tot en het gebruik van de website, die we later "MontagnaEstate-site" of nog korter "Site" zullen noemen, beheerd vanuit Studio Pareto Web van Davide Rigon, dat we hieronder kort “Studio Pareto Web” zullen noemen.

Toegang tot en gebruik van deze website is gebaseerd op de veronderstelling dat deze gebruiksvoorwaarden zijn gelezen en begrepen. Het gebruik van de website van MontagnaEstate impliceert de impliciete aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden.

We nodigen u uit om ook de sectie te bezoeken: Privacybeleid

Studio Pareto Web behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk te wijzigen of eenvoudig bij te werken. Alle wijzigingen of updates van de gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site zodra ze zichtbaar worden gemaakt op de site

Gebruikers worden uitgenodigd om dit gedeelte van de site regelmatig te controleren om de publicatie van de meest recente en bijgewerkte gebruiksvoorwaarden te verifiëren.

Als u deze Gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk niet accepteert, vragen wij u vriendelijk om onze Site niet te gebruiken.

Toegang tot en gebruik van de MontagnaEstate-site, inclusief het bekijken van de webpagina's en de inhoud ervan, het downloaden van afbeeldingen, video's en bijschriften, zijn voorbehouden aan gebruikers van de site uitsluitend voor persoonlijke doeleinden. De inhoud van de site mag op geen enkele manier worden gebruikt voor professionele of commerciële activiteiten van welke aard dan ook.

Elke gebruiker is verantwoordelijk voor oneigenlijk gebruik van de site en de inhoud ervan. Studio Pareto Web kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik van de site en de inhoud ervan door een van zijn gebruikers dat onverenigbaar is met de geldende wet- en regelgeving.

 1. Informativa sulla privacy

Wij nodigen u uit om het privacybeleid te lezen dat in het bijzonder van toepassing is als u besluit zich te registreren als gebruiker van de site.Het privacybeleid zal u helpen begrijpen hoe en voor welke doeleinden Studio Pareto Web uw persoonlijke gegevens verzamelt en gebruikt.

 1. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van de MontagnaEstate-site, inclusief - maar niet beperkt tot - werken, afbeeldingen, foto's, dialogen, muziek, geluiden, video's, documenten, tekeningen, figuren, logo's en ander materiaal dat op de site is gepubliceerd in elk formaat, inclusief menu's, webpagina's , de afbeeldingen, kleuren, schema's, tools, lettertypen, ontwerp van de site, diagrammen, lay-outs, methoden, processen, functies en software die deel uitmaken van de site, zijn allemaal beschermd door het auteursrecht en alle andere intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan Studio Pareto Web en/of de respectievelijke houders van dergelijke rechten die zijn verleend voor gebruik door Studio Pareto Web De gehele of gedeeltelijke reproductie, in welke vorm, geheel of gedeeltelijk, van de MontagnaEstate website en de inhoud ervan is niet toegestaan ​​zonder schriftelijke toestemming van Studio Pareto Web.

Studio Pareto Web heeft het exclusieve recht om elke reproductie (direct of indirect, tijdelijk of permanent of op enige andere manier of in enige vorm, geheel of gedeeltelijk) van de Site en de inhoud ervan toe te staan ​​of te verbieden.

Wat betreft het gebruik van de MontagnaEstate Site, bent u uitsluitend bevoegd om de Site en de inhoud ervan te bekijken.

U bent ook bevoegd om alle andere handelingen van tijdelijke reproductie uit te voeren, of ze nu van voorbijgaande aard of bijkomstig zijn en een integraal en essentieel onderdeel vormen van het bekijken van de site en de inhoud ervan. U bent ook gemachtigd om door de website te bladeren voor het rechtmatige gebruik van de site en de inhoud ervan.

U bent niet bevoegd om, op welke manier of in welke vorm dan ook, de Site en de inhoud ervan geheel of gedeeltelijk te reproduceren. Elke reproductie moet van tijd tot tijd worden goedgekeurd door Studio Pareto Web of, indien nodig, door de auteurs of derden die rechtmatige houders zijn van de rechten op de werken of het materiaal dat op de Site is gepubliceerd. Dergelijke reproducties moeten worden gemaakt voor wettige doeleinden en met inachtneming van het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten van Studio Pareto Web en van de respectievelijke auteurs en derden die rechtmatige houders zijn van de rechten op de werken en het materiaal dat op de MontagnaEstate Site is gepubliceerd.

De auteurs of de houders van de rechten op de werken en het materiaal gepubliceerd op de MontagnaEstate-website hebben te allen tijde het recht om het vaderschap of eigendom van hun werk en hun eigendom te claimen en om zich legitiem te verzetten tegen de publicatie van enige vervorming of enige andere wijziging van de werken en materialen, met inbegrip van eventuele schade aan de werken en materialen die de eer en reputatie van de auteurs in gevaar kunnen brengen.

U verbindt zich ertoe het auteursrecht te respecteren van de auteurs en rechthebbenden die ervoor hebben gekozen om hun werk en hun materialen op de Site te publiceren of die hebben samengewerkt met Studio Pareto Web voor de creatie van nieuwe expressieve en artistieke werken, catalogi en databases of andere materialen. bedoeld voor publicatie, niet uitsluitend op de Site, of die integraal deel uitmaken van de Site.

In ieder geval bent u niet bevoegd om, op welke manier of in welke vorm dan ook, de inhoud van de MontagnaEstate Site of van enig werk of materiaal dat wordt beschermd door auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten, te gebruiken. U mag bijvoorbeeld, zonder beperkende bedoelingen, de webinhoud of enig werk dat wordt beschermd door auteursrecht en enig ander intellectueel eigendomsrecht niet wijzigen of wijzigen zonder de uitdrukkelijke toestemming van Studio Pareto Web en zonder de toestemming, waar nodig, van elke auteur van de werken of eigenaar van de rechten op de materialen die zichtbaar zijn op de website van MontagnaEstate.

Studio Pareto Web behoudt zich het recht voor om, in voorkomend geval, de toegang van gebruikers die de auteursrechten of intellectuele eigendom van anderen schenden op te schorten of te onderbreken en, indien nodig, juridische stappen tegen hen te ondernemen.

 

 1. foto

Een deel van de foto's op MontagnaEstate.it is van internet gehaald en daarom in het publieke domein beoordeeld. Als de onderwerpen of auteurs iets tegen de publicatie hebben, hoeven ze dit alleen te melden op het e-mailadres info@montagnaestate.it, dat de gebruikte afbeeldingen onmiddellijk zal verwijderen.

 

 1. Handelsmerken en domeinnamen

Studio Pareto Web is de exclusieve eigenaar van de MontagnaEstate-logo's en -handelsmerken en van elk ander teken dat het woord en de domeinnaam MontagnaEstate bevat.

Alle andere tekens die worden gebruikt om de MontagnaEstate-site te onderscheiden of in ieder geval op dezelfde website zijn gepubliceerd, zijn handelsmerken die zijn geregistreerd door hun respectieve eigenaren en worden op de site alleen gebruikt om de doeleinden van de site en Studio Pareto Web na te streven.

Studio Pareto Web en alle andere geregistreerde eigenaren van handelsmerken hebben het recht van exclusief gebruik van de gepatenteerde handelsmerken.

U bent niet bevoegd, zonder de toestemming van Studio Pareto Web en enige andere eigenaar van de handelsmerken die op de website zijn geregistreerd, om deze handelsmerken te gebruiken om een ​​product of dienst te onderscheiden.

De meeste merken die op de website van MontagnaEstate zijn gepubliceerd en over de meeste skiuitrustingen en skiresorts gaan, zijn beroemd en bekend bij het grote publiek en bij elke gebruiker van MontagnaEstate. Elk ongeoorloofd of ongeoorloofd gebruik van deze handelsmerken is verboden en heeft ernstige juridische gevolgen. Deze handelsmerken en andere tekens die op de website van MontagnaEstate zijn gepubliceerd, mogen op geen enkele manier worden gebruikt om onrechtmatig voordeel te halen uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van deze handelsmerken of om deze en hun eigenaren te schaden.

 1. Links naar andere websites

De MontagnaEstate Website bevat “link(s)” naar andere websites die op geen enkele manier verbonden zijn met Studio Pareto Web Studio Pareto Web heeft geen controle over dergelijke websites van derden of hun inhoud. Studio Pareto Web kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van dergelijke sites en/of voor de regels die ze hanteren met betrekking tot, maar niet beperkt tot, uw privacy en de verwerking van uw persoonsgegevens die wordt uitgevoerd wanneer u deze websites bezoekt.

Let op bij het bezoeken van deze websites via de links op de MontagnaEstate-website en lees aandachtig hun gebruiksvoorwaarden en hun privacybeleid. Onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid zijn niet van toepassing op websites van derden.

Studio Pareto Web biedt links naar andere websites uitsluitend om haar gebruikers te helpen bij het zoeken en browsen op internet en om links naar websites op internet toe te staan ​​die relevant zijn voor de doeleinden van MontagnaEstate en voor het onderwerp van interesse.

Als Studio Pareto Web links naar andere websites aanbiedt, raadt het zijn gebruikers echter niet aan om deze websites te bezoeken en geeft het geen enkele garantie voor hun webinhoud of voor diensten en mogelijk producten die door deze websites aan internetgebruikers worden geleverd en verkocht.

 1. Externe en interne links naar de website van MontagnaEstate

Als u geïnteresseerd bent in het verbinden van uw startpagina met de MontagnaEstate-site of met andere webpagina's die mogelijk toegankelijk zijn voor het publiek, neem dan contact op met Studio Pareto Web om toestemming te vragen om verbinding te maken met de site door onze CONTACTEN-pagina te bezoeken.

In het geval dat een aanvrager die voornemens is om links naar de MontagnaEstate-site te activeren, vandaag of in het verleden oneerlijke praktijken heeft toegepast of die niet algemeen worden aanvaard door marktexploitanten, of oneerlijke concurrentieactiviteiten heeft uitgevoerd jegens Studio Pareto Web of jegens gebruikers van laatstgenoemde, of wanneer Studio Pareto Web vreest dat dergelijke praktijken of activiteiten in de toekomst door de aanvrager kunnen en/of zullen worden overgenomen, heeft Studio Pareto Web het recht om bezwaar te maken tegen de link naar zijn site. Het is in ieder geval verboden om zonder de uitdrukkelijke toestemming van Studio Pareto Web de MontagnaEstate Site te deeplinken of te dieplinken of het ongeoorloofd gebruik van metatags.

 1. Gebruikersregistratie

Registratie in de mailinglijst van de MontagnaEstate Site is gratis en is onderworpen aan voorafgaande registratie op de Site en omvat de mededeling van een adres zoals aangegeven in de rubriek CONTACTEN.

Door u te registreren, garandeert u Studio Pareto Web dat de meegedeelde persoonsgegevens - waarvan de verwerking door Studio Pareto Web wordt geregeld door het Privacybeleid - ook uw gegevens zijn en correct en waarheidsgetrouw zijn; u verbindt zich er ook toe om ze onmiddellijk bij te werken in geval van een verzoek of noodzaak (bijvoorbeeld in geval van wijziging van de contactgegevens, enz.).

 1. Disclaimers op inhoud

Studio Pareto Web stelt alles in het werk om de publicatie op haar site te voorkomen van inhoud die beledigende situaties van de persoon, fysiek of psychologisch geweld beschrijft of voorstelt of die, afhankelijk van de gevoeligheid van de gebruikers, kan worden beschouwd als een schending van overtuigingen of burgerrechten en/of schadelijk voor de waardigheid, in al zijn vormen en uitingen.

Studio Pareto Web garandeert in ieder geval niet dat de inhoud die op de website aanwezig of gepubliceerd is, geschikt of wettig is in andere landen buiten Italië.

Als dergelijke inhoud echter in sommige van deze landen als ongeoorloofd of illegaal wordt beschouwd, ga dan alsjeblieft niet naar onze website. uw enige en persoonlijke verantwoordelijkheid zijn.

Studio Pareto Web heeft ook maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de inhoud van de site zo nauwkeurig, actueel en gecontroleerd mogelijk is.

Studio Pareto Web kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor de juistheid en volledigheid van de inhoud die op haar Site wordt gepubliceerd, met uitzondering van haar aansprakelijkheid voor opzettelijk wangedrag en grove nalatigheid, zoals anders bepaald door de huidige wetgeving.

Verder kan Studio Pareto Web niet garanderen dat de Site ononderbroken zal functioneren, zonder onderbrekingen en fouten als gevolg van de internetverbinding. In dit verband nodigen wij u uit om contact op te nemen met uw internetprovider of te controleren of elk apparaat voor verbinding met internet en webinhoud correct is geactiveerd, inclusief uw internetbrowser.

 

 1. Algemene en/of specialistische informatie en advies op de site

De diensten en informatie die op deze site beschikbaar zijn, zijn uitsluitend voor informatieve doeleinden en kunnen in geen geval het onderzoek en de daaropvolgende mening van een deskundige op het gebied van alpineskiën vervangen. Daarom mag de inhoud van de site niet worden geïnterpreteerd als een deskundige mening en moet deze worden opgesteld zonder de evaluatie van een deskundige in het beoefenen van alpineskiën en in de aanpassing van de benodigde uitrusting of voor het plannen van activiteiten.

In het bijzonder is de gebruiker zich ervan bewust dat de informatie die beschikbaar is op deze MontagnaEstate-website in geen geval mag worden gebruikt om aanpassingen of aanpassingen aan technisch materiaal aan te brengen voor het beoefenen van alpineskiën of om ski-activiteiten te organiseren.

De gebruiker moet daarom zijn eigen vertrouwde deskundige raadplegen voor elk probleem of elke vraag over het gebruik van zijn ski-uitrusting en om de gerelateerde excursies en activiteiten te plannen. MontagnaEstate aanvaardt daarom geen verantwoordelijkheid voor eventuele schade die gebruikers kunnen oplopen door het gebruik van de inhoud van deze site.

 1. editoria

Deze site is geen krant of tijdschrift en wordt bijgewerkt wanneer nodig of op basis van de beschikbaarheid van inhoud en de keuzes van de pro-tempore beheerder.

 1. wet

Op deze gebruiksvoorwaarden van de MontagnaEstate-site is Italiaans recht van toepassing.

Zoek zomeraanbiedingen

De beste aanbiedingen in de bergen in de zomer, in hotels, bed & breakfasts of vakantieappartementen

  Waar wil je heen op vakantie?